شماره ركورد :
37215
پديد آور :
برنشتاين، جرمي
عنوان :
فيزيك ذرات بنيادي نرترينو ذره گريزپا
شرح پديد آور :
نوشته: جرمي برنشتاين
مترجم :
ترجمه محمدعلي بهجت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
128 ص.: نمودار، مصور
عنوان به زبان اصلي :
The Elusive
موضوع :
نوترينو , ذره هاي بنيادي
شناسه هاي افزوده :
بهجت، محمدعلي، مترجم
ردة اصلي :
539
رده فرعي :
/7215
شمارة كاتر :
ب482ف
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت