شماره ركورد :
35973
پديد آور :
مفخم پايان، لطف الله
عنوان :
فرهنگ كوههاي ايران، شامل بخشي از نام ها، جايگاه و پاره اي از ويژگيهاي كوههاي ايران
گردآورنده :
گردآورنده لطف الله مفخم پاياني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1352
مشخصات ظاهري :
114ص
فروست :
سازمان جغعرافيائي كشور؛ نشريه كشور 62
موضوع :
كوهها- ايران , ايران- فرهنگ جغرافيائي
ردة اصلي :
915
رده فرعي :
/503
شمارة كاتر :
م697ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت