شماره ركورد :
35846
پديد آور :
مغنيه، محمدجواد
عنوان :
نگاهي به تصوف و كرامتهاي صوفيان
شرح پديد آور :
محمدجواد مغنيه
مترجم :
ترجمه محسن بهباني , محمدحسن جعفريان
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
170 ص
موضوع :
تصوف
شناسه هاي افزوده :
بهباني، مترجم همكار , جعفريان، محمدحسن، مترجم همكار
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/84
شمارة كاتر :
م691ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت