شماره ركورد :
35755
پديد آور :
سيرز، فرانسيس وستون
عنوان :
فيزيك دانشگاهي
شرح پديد آور :
تاليف فرانسيس سرز , مارك- زيمانسكي، هيويانگ
مترجم :
ترجمه فضل الله فروتن
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول
عنوان به زبان اصلي :
University Physics
يادداشت :
اين كتاب ترجمه ويرايش هفتم سال 1987مي‌باشد , چاپ سال 1362 اين كتاب نيز موجود است.
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
زيمانسكي، مارك والدو , فروتن، فضل الله، مترجم
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
س927ف
تاريخ :
1368
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , fazel^d2003/09/15 15:47:30 , fazel^d2003/09/27 15:53:08 , fazel^d2003/09/27 15:56:19 , fazel^d2003/09/27 15:58:27 , fazel^d2003/09/27 16:01:25 , faraz^d2003/09/28 08:22:26 , faraz^d2003/11/08 13:13:04 , faraz^d2003/11/08 13:14:50 , faraz^d2003/11/08 13:47:34 , faraz^d2003/11/08 13:48:24 , faraz^d2003/11/08 13:51:32 , faraz^d2003/11/08 13:59:05 , faraz^d2003/11/08 14:00:48 , faraz^d2003/11/08 14:01:35 , faraz^d2003/11/08 14:02:56 , faraz^d2003/11/08 14:06:15 , faraz^d2003/11/08 14:07:18 , fazel^d2004/10/13 11:30:29 , fazel^d2004/10/13 14:11:35 , s.hovsepian^d2004/10/16 10:29:13 , fazel^d2004/10/24 08:08:03 , fazel^d2004/10/24 09:44:50 , fazel^d2004/10/24 09:50:01 , fazel^d2004/10/24 09:54:53 , norouzi^d2005/01/17 10:47:52 , norouzi^d2005/01/17 11:31:07 , s.hovsepian^d2005/02/06 08:03:39 , s.hovsepian^d2005/02/06 08:04:43 , norouzi^d2005/03/14 08:31:47 , norouzi^d2005/05/23 09:47:01 , norouzi^d2006/07/05 09:57:35 , s.hovsepian^d2006/08/05 11:08:26 , s.hovsepian^d2006/08/13 09:08:31
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت