شماره ركورد :
35702
پديد آور :
مغنيه، محمدجواد
عنوان :
خدا و خرد
شرح پديد آور :
محمدجواد مغنيه
مترجم :
ترجمه علي اكبر صبا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1343]
مشخصات ظاهري :
58 ص
شناسه هاي افزوده :
صبا، علي اكبر، مترجم
ردة اصلي :
100
شمارة كاتر :
م691خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , khodaei^d2003/07/13 13:21:24 , rezvani^d2006/01/02 11:28:31
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت