شماره ركورد :
35089
پديد آور :
معوض، احمد
عنوان :
شاعرالصوفيه فريدالدين العطار و قصه شيخ صنعان و رابعه و بكتاش
شرح پديد آور :
احمد معوض
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1976= 1355
مشخصات ظاهري :
248 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
عطار، محمد بن ابراهيم، 537- 627 ق.- نقد و تفسير , شعر فارسي- قرن 6 ق , منظومه هاي عرفاني- قرن 6
شناسه هاي افزوده :
عنوان: قصه شيخ صنعان و رابعه بكتاش
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/23
شمارة كاتر :
ع667م
تاريخ :
1355
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , fazel^d2008/08/23 13:10:30
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت