شماره ركورد :
34457
پديد آور :
مظلومان، رضا
عنوان :
جامعه شناسي كيفري
شرح پديد آور :
رضا مظلومان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1353]-
مشخصات ظاهري :
15، 391 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران، ش 1454
ردة اصلي :
364
شمارة كاتر :
م643ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت