شماره ركورد :
34423
پديد آور :
ريمرس، هرمن هانري 1892-
عنوان :
مشكلات زندگاني شما چيست؟
شرح پديد آور :
بقلم ه.ه. ريمرس , سي. جي. هاكت
مترجم :
مترجم مصطفي طباطبائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1334
مشخصات ظاهري :
75 ص
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: براي زندگاني بهتر
موضوع :
راه و رسم زندگي
شناسه هاي افزوده :
هاكت، سي. جي، نويسنده همكار , طباطبائي، مصطفي 1278- مترجم
ردة اصلي :
131
رده فرعي :
/32
شمارة كاتر :
ر968م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت