شماره ركورد :
34115
پديد آور :
رزم آزما، هوشيار
عنوان :
<34= سي و چهار> داستان
شرح پديد آور :
گردآورنده هوشيار رزم آزما
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
129 ص.: مصور
موضوع :
زبان انگليسي- انشاء و تمرين
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
ر458س
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت