شماره ركورد :
34068
عنوان :
جزوه شعر ش 1-6، تير 58- بهار 59-
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
ج
موضوع :
شعر فارسي- قرن -14 مجموعه ها
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ج415
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هوسپيان^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت