شماره ركورد :
33651
پديد آور :
ساسان، عبدالحسين
عنوان :
پيشنهاد طرح بزرگراه اصفهان- كاشان-تهران
شرح پديد آور :
نوشته عبدالحسين ساسان , فرشته فرزام، فروغ يقيني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1360
مشخصات ظاهري :
65 ص.: مصور، جدول
موضوع :
راهها- ايران- طرح و محاسبه
شناسه هاي افزوده :
فرزام، فرشته
ردة اصلي :
388
رده فرعي :
/10955
شمارة كاتر :
س161پ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , alipour^d2003/05/27 09:30:07
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت