شماره ركورد :
33079
پديد آور :
مصفا، محمدجعفر
عنوان :
رابطه
شرح پديد آور :
محمدجعفر مصفا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
312ص
موضوع :
راه و رسم زندگي , روانشناسي
ردة اصلي :
170
رده فرعي :
/202
شمارة كاتر :
م618ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , norouzi^d2006/09/05 09:54:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت