شماره ركورد :
32602
پديد آور :
مالكيه، ويچ، كريس جي
عنوان :
فيلمبرداري شانزده ميليمتري
شرح پديد آور :
نوشته جي كريس مالكيه ويچ
مترجم :
ترجمه مسعود مدني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364
مشخصات ظاهري :
334 ص.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Cinematography
موضوع :
فيلمبرداري
شناسه هاي افزوده :
مدني، مسعود، مترجم
ردة اصلي :
778
رده فرعي :
/53
شمارة كاتر :
م166ف
تاريخ :
1364
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت