شماره ركورد :
32316
پديد آور :
لاندو، لوداويدويچ، 1908- 1968م.
عنوان :
فيزيك براي همه
شرح پديد آور :
ل.لاندائو، آ، كيتا يگاردوسكي
مترجم :
ترجمه از گامايون
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1358
مشخصات ظاهري :
438ص.: مصور، نمودار
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
پ نويسنده كيتا يگارودسكي , پ مترجم گامايون , ع
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
ل278ف
تاريخ :
1358
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , alipour^d2003/06/07 10:55:48 , faraz^d2003/09/28 08:55:11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت