شماره ركورد :
31433
عنوان :
راهنماي نرم افزار Massir version 1.30: محاسبه احجام عمليات خاكي راه و اتوبان
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
1ج (بدون شماره گذاري): جدول، نمودار
موضوع :
راهها- برنامه هاي كامپيوتري , نرم افزار مسير3-1- راهنماها
ردة اصلي :
625
رده فرعي :
/725
شمارة كاتر :
0285
تاريخ :
ر298
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت