شماره ركورد :
30652
پديد آور :
كومب، رائول، 1883-
عنوان :
فيزيولوژي گياهي
شرح پديد آور :
تاليف رائول كومب
مترجم :
ترجمه امير مرادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1328
مشخصات ظاهري :
127 ص
فروست :
چه ميدانم؟، 25
موضوع :
گياهان- فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
مرادي، امير، مترجم
ردة اصلي :
581
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
ك858ف
تاريخ :
1328
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , alipour^d2003/10/19 12:06:10 , fazel^d2005/01/18 08:42:27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت