شماره ركورد :
30230
پديد آور :
حق پرست، محمدرضا
عنوان :
فيزيولوژي گياهي
شرح پديد آور :
تاءليف حق پرست
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
159 ص.: مصور، جدول
فروست :
دانشگاه گيلان؛ 122
موضوع :
گياهان- فيزيولوژي
ردة اصلي :
581
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
ح667ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت