شماره ركورد :
30033
پديد آور :
حسيني، مهدي
عنوان :
اصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره
شرح پديد آور :
تاليف مهدي حسيني(بيرجندي)
ويرايش :
چاپ هفتم با تجديدنظر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
385 ص.: جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 381- 385
موضوع :
راهنمايي آموزشي
ردة اصلي :
371
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
ح577الف
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2005/12/20 15:18:51
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت