شماره ركورد :
290
پديد آور :
نوري، حسين بن محمدتقي، 1254-1320 ق
عنوان :
فيض قدسي: زندگينامه علامه محمدباقر مجلسي (1037-1110 ه . ق
شرح پديد آور :
تاليف حسين نوري طبرسي
مترجم :
مترجم جعفر نبوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
338 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص 342- 339
موضوع :
مجلسي، محمدباقربن محمدتقي،1037-1111 ق.- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
نبوي، جعفر، مترجم
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/998
شمارة كاتر :
م281ن
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت