شماره ركورد :
28623
پديد آور :
كرسون، آندره، 1869-1950
عنوان :
ولتر
شرح پديد آور :
آندره كرسون
مترجم :
ترجمه كاظم عمادي
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
103 ص
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: فلاسفه بزرگ
موضوع :
ولتر، فرانسواماري آروئه‌دو، 1694-1778
شناسه هاي افزوده :
پ عمادي، كاظم، 1301- مترجم , ع , پ ^c عنوان: فلاسفه بزرگ
ردة اصلي :
109
رده فرعي :
/2
شمارة كاتر :
و716ك
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , fazel^d2003/06/29 15:16:03 , fazel^d2004/05/25 10:37:53 , norouzi^d2004/06/09 16:21:05
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت