شماره ركورد :
28578
پديد آور :
غضنفري، مهدي
عنوان :
خودآموز مكاسب
شرح پديد آور :
تاليف مرتضي انصاري
غيره :
شرح از مهدي غضنفري خوانساري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
359 ص
موضوع :
معاملات (فقه)
شناسه هاي افزوده :
انصاري، مرتضي بن محمد امين، 1214-1281 , ^cعنوان:المكاسب
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
الف885غ
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فرازبخت 1014^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت