شماره ركورد :
28542
پديد آور :
قرآن. عربي و فارسي
عنوان :
قرآن كريم، با ترجمه فارسي و كشف الاآيات
مترجم :
بخط و ترجمه مصباح زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1337
مشخصات ظاهري :
460 ، 104 ص
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: قرآن مجيد
يادداشت :
شماره ثبت 72346 ،9967 ،72350،72351،19914،19921،72347 ،9966مركزي در بخش مرجع نگهداري مي شود.
موضوع :
قرآن- كشف الايات
شناسه هاي افزوده :
پ مصباح زاده، عباس، مترجم و خطاط , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/141
شمارة كاتر :
م597
تاريخ :
1337
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , mokhtarian^d2003/07/07 10:32:17 , k.doostan^d2009/03/14 09:56:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت