شماره ركورد :
27482
پديد آور :
نجاري
عنوان قراردادي :
<ال>جامع الصحيح. فهرستها
عنوان :
فهارس النجاري
شرح پديد آور :
رضوان محمد رضوان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1406ق=1986
مشخصات ظاهري :
597 ص
موضوع :
احاديث اهل سنت- فهرستها
شناسه هاي افزوده :
پ رضوان، محمدرضوان , پ عنوان^cعنوان: الجامع صحيح
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/211
شمارة كاتر :
ب337ج/ف ر
تاريخ :
1365
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت