شماره ركورد :
26901
پديد آور :
مظلومي، رجبعلي
عنوان :
سخنراني را توانا شويم
شرح پديد آور :
نوشته رجبعلي مظلومي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364
مشخصات ظاهري :
80 ص
فروست :
تعليم و تربيت؛ 3
موضوع :
سخنراني
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/51
شمارة كاتر :
م643س
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت