شماره ركورد :
26820
پديد آور :
اشتون، فلويد
عنوان :
فيزيولوژي علف كش ها
شرح پديد آور :
تاليف فلويد ام . اشتون، آلدن.اس.كرافتز
مترجم :
ترجمه محمدحسن راشد محصل، مهدي نصيري محلاتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
589 ص.: مصور، جدول، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Mode of action of...
موضوع :
علف كشها- فيزيولوژي , علف كشها
شناسه هاي افزوده :
كرافتز، آلدن , راشد محصل، محمدحسن، مترجم
ردة اصلي :
668
رده فرعي :
/654
شمارة كاتر :
الف548ف
تاريخ :
1372
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت