شماره ركورد :
26187
پديد آور :
مخدومي، رحيم
عنوان :
فيلمنامه: تشنه
عنوان به زبان ديگر :
پشت جلد به انگليسي:Rahim Makhdomi: Thirsty - script
شرح پديد آور :
نوشته رحيم مخدومي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
112 ص
فروست :
دفتر ادبيات و هنر مقاومت: فيلمنامه 3
موضوع :
فيلمنامه
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: تشنه
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
م383ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت