شماره ركورد :
26173
پديد آور :
محمود زاده، غلامعلي
عنوان :
فيزيك مكانيك (اختصاصي علوم تجربي)
شرح پديد آور :
مولف غلامعلي محمودزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
2ج(528 ص.): مصور
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: كنكور مكاتبه اي آينده سازان: فيزيك مكانيك (اختصاصي علوم تجربي)
موضوع :
آموزش مكاتبه اي -- ايران , مكانيك -- مسائل، تمرينها و غيره (متوسطه) , دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: كنكور مكاتبه اي آينده سازان: فيزيك مكانيك اختصاصي علوم تجربي
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
م361ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت