شماره ركورد :
26172
پديد آور :
محمودزاده، غلامعلي
عنوان :
فيزيك سال چهارم دبيرستان اختصاصي علوم رياضي
شرح پديد آور :
غلامعلي محمودزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
152 ص.: مصور
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: كنكور مكاتبه اي , عنوان روي جلد: كنكور مكاتبه اي آينده سازان: فيزيك سال چهارم دبيرستان (اختصاصي علوم رياضي)
موضوع :
آموزش مكاتبه اي -- ايران , فيزيك -- مسائل، تمرينها و غيره (متوسطه) , دانشگاهها و مدارس عالي -- ايران -- آزمونها
شناسه هاي افزوده :
^aموسسه علمي آينده سازان , ^cعنوان: كنكور مكاتبه اي آينده سازان: فيزيك سال چهارم دبيرستان (اختصاصي علوم رياضي)
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
م361ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت