شماره ركورد :
25587
پديد آور :
^a ايران. وزارت راه ترابري راه آهن دولتي ايران
عنوان :
آمار فعاليتهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
...ج.: جدول، نمودار
موضوع :
راه آهن - ايران - آمار
ردة اصلي :
385
رده فرعي :
/06555
شمارة كاتر :
الف965آر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/06/01 09:17:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت