شماره ركورد :
2523
پديد آور :
افلاطون، 427؟- 347؟ق. م
عنوان :
جاوداني روح
شرح پديد آور :
بقلم افلاطون
مترجم :
ترجمه رضا كاوياني , محمد حسن لطفي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1347
مشخصات ظاهري :
ي، 146 ص
عناوين ديگر :
عنوان به فرانسه:Phedon
موضوع :
فلسفه يونان , جاودانگي
شناسه هاي افزوده :
كاوياني، رضا، مترجم
ردة اصلي :
184
شمارة كاتر :
الف664ج
تاريخ :
1347
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت