شماره ركورد :
24734
پديد آور :
يداللهي، مهدي، گردآورنده
عنوان :
اطلاعات عمومي سخن
شرح پديد آور :
گردآوري و تاليف مهدي يداللهي؛ با همكاري سعيد قانعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
768 ص.: مصور، نقشه، جدول، عكس
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[5] - 6
موضوع :
اطلاعات عمومي , دايره المعارفها و واژه نامه ها
شناسه هاي افزوده :
قانعي، سعيد، نويسنده همكار
ردة اصلي :
039
رده فرعي :
/فا
شمارة كاتر :
ي36الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , fazel^d2003/09/13 08:14:23 , hamidi^d2003/11/19 11:49:07 , hamidi^d2003/11/19 12:02:45 , hamidi^d2003/12/09 11:20:23 , hamidi^d2003/12/09 11:22:52 , norouzi^d2005/05/30 15:23:46
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت