شماره ركورد :
24685
پديد آور :
هايزنبرگ، ورنر، 1901 - 1976
عنوان :
فيزيك و فلسفه
شرح پديد آور :
[نوشته] ورنر هيزنبرگ
مترجم :
ترجمه محمود خاتمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
231 ص
عنوان به زبان اصلي :
Physics and philosophy
موضوع :
فيزيك -- فلسفه , فلسفه
شناسه هاي افزوده :
خاتمي، محمود، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
ه949ف
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هوسپيان 1003 ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت