شماره ركورد :
24130
پديد آور :
نيكبخت، محمود
عنوان :
از گمشدگي تا رهايي
شرح پديد آور :
محمود نيكبخت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
208 ص
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: شعر و زندگي فروغ فرخزاد: از گمشدگي تا رهايي
موضوع :
فرخ زاد، فروغ، 1313 - 1345 -- نقد و تفسير , شعرفارسي -- قرن 14 -- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: شعر و زندگي فروغ فرخزاد: از گمشدگي تا رهايي
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ف428ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رضواني 1004^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت