شماره ركورد :
24112
پديد آور :
نهچيري، عبدالحسين
عنوان :
جغرافياي تاريخي شهرها: براي دانش آموزان دبيرستان و معلمين
شرح پديد آور :
مولف عبدالحسين نهچيري
ويرايشگر :
ويراستار ژاله راستاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
440ص.: مصور، نقشه
فروست :
انتشارات مدرسه؛ 137
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 435- 440 و به صورت زيرنويس
موضوع :
ايران- جغرافياي تاريخي
ردة اصلي :
911
رده فرعي :
/55
شمارة كاتر :
ن852ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني 1004^d// , s.hovsepian^d2002/11/17 03:27:38 , fazel^d2003/03/01 15:35:09 , faraz^d2003/08/05 11:07:42 , faraz^d2003/08/05 11:31:23 , mohamadinia^d2003/09/03 10:20:36 , mohamadinia^d2003/09/03 10:21:32 , norouzi^d2004/09/06 13:19:11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت