شماره ركورد :
24025
پديد آور :
نمازي شاهرودي، علي
عنوان :
مستدرك سفينه البحار
شرح پديد آور :
المولف علي نمازي شاهرودي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[ 13]-
مشخصات ظاهري :
ج
موضوع :
مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، 1037 - 1111ق. بحارالانوار - فهرستها , احاديث شيعه - فهرستها
شناسه هاي افزوده :
قم، عباس، 1256؟ - .1319 سفينه البحار و مدينه الحكم و الاثار
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/212
شمارة كاتر :
م281ب/ف ن
تاريخ :
1365
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت