شماره ركورد :
2391
پديد آور :
براگ، ويليام لارنس، 1890 - 1971
عنوان :
فيزيك: انديشه ها و يافته ها
شرح پديد آور :
لارنس براگ
مترجم :
ترجمه محمدرضا خواجه نوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364
مشخصات ظاهري :
150 ص.: مصور، عكس
عنوان به زبان اصلي :
Ideas and discoveries in physics
موضوع :
فيزيك- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
خواجه نوري، محمدرضا، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/09
شمارة كاتر :
ب397ف
تاريخ :
1364
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , s.hovsepian^d2003/09/21 08:27:49 , faraz^d2003/09/28 10:11:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت