شماره ركورد :
23814
پديد آور :
ناظرزاده كرماني، احمد، 1296 - 1355
عنوان :
مجموعه اي از اشعار استاد زنده ياد دكتر احمد ناظرزاده كرماني: غزليات، قصايد، قطعات، مثنوي ها
شرح پديد آور :
به كوشش فرهاد ناظرزاده كرماني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
126 ص
موضوع :
شعر فارسي -- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ناظرزاده كرماني، فرهاد، گردآورنده
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن186م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , rezvani^d2006/07/31 13:17:03
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت