شماره ركورد :
22930
پديد آور :
شوشار، پل، 1912-
عنوان :
فيزيولوژي وجدان
شرح پديد آور :
اثر پل شوشارد
مترجم :
ترجمه عنايت الله شكيباپور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1351
مشخصات ظاهري :
219 ص
فروست :
مجموعه چه ميدانم؟
موضوع :
وجدان
شناسه هاي افزوده :
شكيباپور، عنايت الله، 1286- مترجم
ردة اصلي :
153
شمارة كاتر :
ش718ف
تاريخ :
1351
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , faraz^d2003/06/24 10:10:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت