شماره ركورد :
22143
پديد آور :
ليپشوتز، سيمور
عنوان :
اصول ساختمان داده ها
شرح پديد آور :
نوشته سيمور ليپ شوتز
مترجم :
ترجمه حسين ابراهيم زاده قلزم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
501 ص.: جدول، نمودار
موضوع :
داده پردازي
شناسه هاي افزوده :
ابراهيم زاده قلزم، حسين، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/73
شمارة كاتر :
ل845الف
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , norouzi^d2004/07/05 17:49:18 , norouzi^d2006/01/15 14:40:54 , s.hovsepian^d2006/05/09 09:28:41 , norouzi^d2006/06/26 16:28:19 , s.hovsepian^d2008/10/13 13:58:33
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت