شماره ركورد :
21652
پديد آور :
رامبراند، 1606 - 1669
عنوان :
آشنايي با آثار رامبراند: بررسي و تحليل زندگي و آثار يكي از نقاشان بزرگ قرن هفده هلند، سبك باروك
شرح پديد آور :
نوشته تره وين كاپلستون
مترجم :
ترجمه عربعلي شروه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364
مشخصات ظاهري :
[32] ص.: عكس (برخي رنگي)
عنوان به زبان اصلي :
Rembrandt
موضوع :
رامبراند، 1606 - 1669 , نقاشيهاي هلندي
شناسه هاي افزوده :
كاپلستون، تره وين Copplestone, Trewin , شروه، عربعلي، مترجم
ردة اصلي :
759
رده فرعي :
/92
شمارة كاتر :
ر257ك
تاريخ :
1364
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d// , norouzi^d2005/08/03 12:30:19
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت