شماره ركورد :
18570
پديد آور :
س‍ي‌ي‍رز، ف‍ران‍س‍ي‍س‌ وس‍ت‍ون‌، 1898 - م‌.
Author :
Sears, Francis Weston
عنوان :
فيزيك
شرح پديد آور :
تاليف سي يرز ، زيمنسكي
مترجم :
ترجمه فضل الله فروتن
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[1347، 1349]
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات هنرسراي عالي؛ 5
مندرجات :
ج .1 مكانيك، حرارت، صوت براي سال اول هنرسراي عالي
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
پ زيمنسكي , پ فروتن، فضل‌الله، مترجم , ع
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
س999ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , faraz^d2003/09/28 08:38:18 , faraz^d2003/09/28 08:42:29 , faraz^d2003/09/28 08:44:37 , alipour^d2003/10/19 14:53:25 , khodaei^d2003/11/03 13:50:25 , khodaei^d2003/11/03 13:53:15 , khodaei^d2003/11/03 13:53:45 , khodaei^d2003/11/03 13:58:26 , fazel^d2004/12/01 11:34:36 , rezvani^d2005/02/06 08:27:32 , rezvani^d2005/02/06 08:28:19 , s.hovsepian^d2009/06/21 14:11:41
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت