شماره ركورد :
18413
پديد آور :
زنجاني، حبيب الله، 1318-
عنوان :
جمعيت و شهرنشيني در ايران
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Zanjani, Habibollah. population and urbanization in Iran
شرح پديد آور :
حبيب الله زنجاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370-
مشخصات ظاهري :
2ج.: نقشه، جدول، نمودار
فروست :
وزارت مسكن و شهرسازي ، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي؛ 13
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
ج. .1 جمعيت ايران .--
موضوع :
ايران -- جمعيت , شهرنشيني -- ايران
ردة اصلي :
307
رده فرعي :
/20955
شمارة كاتر :
ز57ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , f.rezvani^d2003/05/06 09:02:31 , alipour^d2003/08/03 08:00:11 , s.hovsepian^d2004/02/09 11:23:26 , s.hovsepian^d2004/02/14 13:45:57
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت