شماره ركورد :
18125
پديد آور :
رستگار فسائي، منصور، 1317 -
عنوان :
تصويرآفريني در شاهنامه فردوسي (بررسي و نقد تشبيهات و استعارات در شاهنامه فردوسي)
شرح پديد آور :
از منصور رستگار فسائي
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
543 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه شيراز; 168
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق. -- شاهنامه -- نقد و تفسير , شعر فارسي -- قرن 4ق. -- تاريخ و نقد , فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق. -- سمبوليسم , فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416؟ق. شاهنامه -- شخصيتها
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/نر
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d// , fazel^d2003/02/23 13:52:31 , rezvani^d2003/11/19 14:11:32 , hamidi^d2004/04/26 09:32:26 , norouzi^d2004/12/19 15:02:26
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت