شماره ركورد :
17867
پديد آور :
شيرازي، محمدحسن
عنوان :
قصه هاي شاهنامه
شرح پديد آور :
به نثر محمدحسن شيرازي
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
4 ج.: مصور
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم. شاهنامه- داستان
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: شاهنامه
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ش938ق
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت