شماره ركورد :
17468
پديد آور :
آصفي، حمدالله
عنوان :
آلمان از دوپارگي تا يگانگي
شرح پديد آور :
حمدالله آصفي (رامهرمزي)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
512 ص.: نقشه
فروست :
تاريخ سياسي
يادداشت :
چاپ ديگر اين كتاب در سال 1374 با تعداد صفحات 528 منتشر شده است
كتابنامه :
كتابنامه در پايان هر فصل
موضوع :
آلمان - سياست و حكومت , آلمان - اتحاد مجدد (1994-1990)
ردة اصلي :
943
رده فرعي :
/08
شمارة كاتر :
آ592آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت