شماره ركورد :
17459
پديد آور :
سيدنقوي، خليل
عنوان :
گامي در راه شناسائي قرآن
شرح پديد آور :
[نوشته] خليل سيدنقوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
ج
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
قرآن- علوم قرآني
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/15
شمارة كاتر :
س919گ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , alipour^d2003/07/27 08:50:14
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت