شماره ركورد :
16998
پديد آور :
داستايوسكي، فئودور ميخائيلوويچ، 1821 - 1881
عنوان :
خواب عموجان
عنوان به زبان ديگر :
عنوان به انگليسي:My uncleʹs dream
شرح پديد آور :
نويسنده فئودور داستايوسكي
مترجم :
ترجمه آلك
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1367
مشخصات ظاهري :
[176] ص.: عكس
يادداشت :
اين كتاب در سال 1363 با ترجمه مجيد جليلوند رضائي توسط انتشارات يادگار منتشر شده است
شناسه هاي افزوده :
آلك، مترجم
ردة اصلي :
891
رده فرعي :
/733
شمارة كاتر :
د192خ
تاريخ :
1367
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني 01008مر^d// , norouzi^d2004/06/13 23:46:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت