شماره ركورد :
16156
پديد آور :
روشن زائر، امانت الله، 1286-
عنوان :
فيزيك
شرح پديد آور :
امانت الله روشن زائر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1335
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران، 310
مندرجات :
ج7 پديده هاي فيزيكي دردماهاي بسيار خفيف
موضوع :
فيزيك
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
ر832ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2002/12/09 10:10:02 , faraz^d2003/02/08 08:07:50 , alipour^d2003/10/19 09:12:25 , faraz^d2003/11/23 10:39:08 , faraz^d2003/11/23 10:45:54 , faraz^d2003/11/23 10:47:53 , fazel^d2004/10/24 08:01:30 , fazel^d2004/11/30 15:16:49 , fazel^d2004/12/01 15:24:09
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت