شماره ركورد :
16127
پديد آور :
سالمي، محمدحسين
عنوان :
فيزيك، الكتريسته
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به فرانسه: M. H. Salemi. Physique electricite
شرح پديد آور :
تاليف محمدحسين سالمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1342-
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران؛ 846
مندرجات :
ج. .1 جريان دائم- الكتروستاتيك- الكترو مغناطيس براي سال اول دانشكده فني
موضوع :
برق , فيزيك
ردة اصلي :
537
شمارة كاتر :
س228ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , fazel^d2002/12/09 10:05:36 , fazel^d2003/09/17 10:52:22 , alipour^d2003/10/19 09:06:25 , alipour^d2003/10/19 09:20:35 , alipour^d2003/10/21 14:48:18 , fazel^d2004/11/30 14:08:29
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت