شماره ركورد :
16023
پديد آور :
ساسان، عبدالحسين
عنوان :
اقتصاد جابجاگري و پژوهشي در راههاي استان اصفهان
شرح پديد آور :
نوشته عبدالحسين ساسان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364
مشخصات ظاهري :
352 ص.: جدول، نقشه
فروست :
جهاد دانشگاهي، 244
موضوع :
راهها- جنبه هاي اقتصادي- ايران- اصفهان , راهها- حمل و نقل , اصفهان- حمل و نقل
ردة اصلي :
388
رده فرعي :
/1095593
شمارة كاتر :
س161الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , fazel^d2003/02/03 10:14:30 , fazel^d2003/02/03 10:15:30 , alipour^d2003/06/01 09:12:58 , faraz^d2003/08/10 08:46:18 , faraz^d2003/12/03 09:36:24 , fazel^d2004/07/18 09:36:12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت